نوشیدنی انگور هرمود با تکه های نارگیل
آبمیوه موگوموگو

/ نوشیدنی با تکه های نارگیل یک فراورده یخی است